จังหวัดนครศรีธรรมราช > อำเภอบางขัน > ตำบลบางขัน | ตำบลบ้านลำนาว | ตำบลวังหิน | ตำบลบ้านนิคม
 

ตำบลบ้านนิคม

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งที่ทำการอยู่เลขที่ 334 หมู่ 3 อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 13 กม. ได้รับการยกฐานะเป็น อบต. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านควนแบก บ้านเขาวง บ้านสมสรร บ้านนิคม บ้านนิคมสายสอง บ้านนาตำเสา บ้านเหนือคลองซา บ้านนิคมแนว 4 บ้านทุ่งห้างเปล้า บ้านช่องเหรียง และควนหัวไทร

สภาพทั่วไปของตำบล :


ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากใน ส่วนพื้นที่สูง และน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่มเป็นประจำทุกปี สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกยางพาราและการเลี้ยงสัตว์

อาณาเขตตำบล :


ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

จำนวนประชากร
:

- มีประชากรทั้งสิ้น 6,178 คน แยกเป็น
- เพศชาย 3,074 คน
- เพศหญิง 3,108 คน
- จำนวนครัวเรือน 1,238 ครัวเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล
:

อาชีพหลัก ปลูกยางพารา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1. โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 4 แห่ง
2. โรงเรียนมัธยม 2 แห่ง
3. วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
4. ศาลเจ้า 1 แห่ง
5. มัสยิด 1 แห่ง
6. สถานีอนามัยบ้านสมสรร
7. ป้อมตำรวจ 1 แห่ง

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :


เส้นทางคมนาคมในตำบลบ้านนิคม คือ
1. ถนนสายบ้านควนเมา-บ้านเคี่ยมงาม เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อ กับแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
2. ถนนสายแนวเจ็ด-บ้านบางจันสี (ถนนบ่อล้อ-ลำทับ) เป็นถนนที่ใช้ ติดต่อกันระหว่าง อ.บางขันกับ ต.บ้านนิคม เป็นถนนลาดยาง
3. ถนนสายบ้านนิคม-บ้านไสยาสน์ (ถนนบ่อล้อ-ลำทับ) เป็นถนนที่ใช้ ติดต่อกับอ.บางชันอีกทางหนึ่ง เป็นถนนลูกรัง
4. ถนนสายบ้านคลองใหญ่-ไสถั่ว-สมสรร-บ้านนิคมสายสอง (ถนน สายควนเมา-บ้านเคี่ยมงาม) เป็นถนนที่เชื่อมต่อกับอ.ห้วยยอด จ. ตรัง
5. ถนนสายเพชรเกษม(ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง) นอกจากนี้ยังมีถนนภายในหมู่บ้านอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นถนน ลูกรัง เชื่อมต่อกับหมู่บ้านต่างๆ แต่ไม่สามารถใช้การได้ตลอดปี

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
:

- การโทรคมนาคม
1. ที่ทำการไปรษณีย์สาขา จำนวน 1 แห่ง
2. โทรศัพท์ จำนวน 15 เครื่อง
- การมีไฟฟ้าใช้ ครัวเรือนที่ไฟฟ้าเข้าถึง 947 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 76.49 ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 291 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 23.5
- แหล่งน้ำธรรมชาติ
1. คลอง จำนวน 2 สาย
2. ลำน้ำ ห้วย จำนวน 16 สาย
3. บึง หนอง จำนวน 7 แห่ง
- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
1. ฝาย 2 แห่ง
2. บ่อน้ำตื้น 43 บ่อ
3. บ่อบาดาล(บ่อโยก) 13 แห่ง
4. โอ่งน้ำขนาด 2,000ลิตร 1,071 ใบ
 

     
©2005-2011 by Bangkhan.com. All rights reserved. แปลภาษา